INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost umožňuje podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti. 

Společnost přijímá v souladu se Zákonem od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
 3. porušuje Zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Pověřenými příslušnými osobami jsou:

 • Lucie Pomykalová, Personalistka
 • Bc. Štěpánka Šoltová, Personalistka
 • Hana Slavíková, Vedoucí nákupu

Oznámení lze podat písemně nebo ústně, a to:

 • e-mailem na zabezpečenou adresu: oznamovatel@ethanolenergy.cz
 • zasláním dopisu:
  • interní poštou společnosti Ethanol Energy a.s. – k rukám personalistky Lucie Pomykalové, personalistky Bc. Štěpánky Šoltové, vedoucí nákupu Hany Slavíkové- administrativní budova za vrátnicí 
  • externě – prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu Ethanol Energy a.s., Lucie Pomykalová, Bc. Štěpánka Šoltová, Hana Slavíková  Školská 118, 285 71 Vrdy
 • v obou případech musí být obálka dopisu jasně označena tímto způsobem:

VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

(Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací). 

 • telefonicky na čísle: 724 105 358       
 • osobně – po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona. 

Kdokoliv může kdykoliv podat svůj podnět o protiprávním jednání také na Etickou linku koncernu nebo u Compliance officera společnosti. Etická linka řeší veškeré podněty od všech oznamovatelů (včetně těch, které nespadají do oblastí vyjmenovaných Zákonem) i anonymní podněty. Řešení těchto podnětů se pak řídí pravidly programu Compliance a nikoliv Zákona.