Výzva k poskytnutí informací v rámci předběžných tržních konzultací k projektu

Využití energetického potenciálu vedlejších proudů v Ethanol Energy a.s.“ (Bioplyn)

Společnost Ethanol Energy a.s., IČO: 255 02 492, DIČ: CZ25502492, se sídlem Vrdy, Školská 118, PSČ 285 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5098 (dále jen Společnost) v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tímto oznamuje záměr vést předběžnou tržní konzultaci (dále i jen „PTK“) s dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích v rámci připravovaného projektu „Využití energetického potenciálu vedlejších proudů v Ethanol Energy a.s.“ (dále jen Projekt), v jehož souvislosti má Společnost v úmyslu vyhlásit v průběhu roku 2023 zadávací řízení v režimu ZZVZ a vybrat nejvýhodnější nabídku na stavební práce spojené s realizací Projektu.

Business person giving partnership agreement to coworker